Informační systém Poradex

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

 

 

Do systému vstoupíte

ZDE

nebo kliknutím na ikonu Poradexu

 

Nově - „Ekonomika pro poradce a manažery“
- Nová metodika vytvořená v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému Ministerstva zemědělství.
Poradenská pomůcka pro podporu poradenské činnosti a ekonomického rozhodování zemědělských podniků a pro tvorbu projektů ve smyslu opatření osy I. I.3.4 Využívání poradenských služeb Programu rozvoje venkova
-   pokyny    Praktické pokyny pro uživatele
-   soubory   Zde si můžete volně stáhnout soubory (6.62 MB)
 

© 2003, 2004, 2007 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

Představujeme počítačový program PORADEX jako moderní webovou aplikaci pro podporu plánování a rozhodování s cílem udržení a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků.
Program PORADEX je provozován výhradně na Internetu (http://www.poradex.cz).

Zásadní předností systému PORADEX je možnost využívat předem vložených dat odpovídajících hladině typických nákladů pracovních postupů s přihlédnutím k jejich intenzitě a vložených normativních dat. Uživatel systému PORADEX může tak při své práci využívat jednak data odpovídající typickým nákladům výrobních postupů a jednak zadávat právě ta data, která v podniku bezpečně zná. Tím se nabízí možnost kombinace využití dat odpovídajících hladině typických nákladů, normativních dat a konkrétních dat zadaných uživatelem. Platí zásada, že čím více jsou využívána data z konkrétního podniku, tím je konktétnější obraz analyzovaného podniku.

Ve srovnání s kalkulacemi prováděnými pomocí jiných programů je práce s počítačovým programem PORADEX efektivní, přehledná a rychlá. V tomto smyslu program PORADEX:

Oprávnění uživatelů a ochrana firemních dat

Pro každý zakládaný projekt jsou ve verzi programu "Standard" a "Profesionál" definována konkrétní uživatelská práva. Je zajištěna ochrana vlastních firemních dat, takže přístup k nim mají pouze manažerem projektu definovaní uživatelé, přístup každého uživatele je prováděn zadáním uživatelského jména a hesla. Po přihlášení do systému jsou uživateli zpřístupněny pouze ty projekty, ke kterým má právo k zápisu nebo čtení. Manažer projektu může kdykoliv osobám práva odejmout nebo změnit.

Metodika výpočtu

Základní parametry výpočtu:

Příjmy celkem: [Kč/ha; ustájovací místo].

Variabilní náklady: [Kč/ha; ustájovací místo].

Příjmy minus variabilní náklady: - příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. Tento parametr pomáhá posoudit ekonomický přínos jednotlivých výrobních postupů v podniku.

Fixní náklady: náklady, které jsou přiřaditelné výrobnímu postupu, ale nemění se s jeho rozsahem (odpisy strojů a budov, pracovní náklady THP, nájemné apod.).

Hospodářský výsledek: příjmy celkem mínus variabilní náklady mínus fixní náklady.

Alternativní náklady - zatížení hospodářského výsledku o alternativní náklady umožňuje zemědělskému podnikateli posoudit míru zisku výrobního postupu ve srovnání s alternativním využitím prostředků:

a) alternativní náklady využití vlastního kapitálu - náklady ušlých příležitostí: b) alternativní náklady vlastních zdrojů - nepřímé náklady vlastních zdrojů:

Datová podpora systému PORADEX:

Uživatelské přístupy:

Aplikace umožňuje tři možné přístupy (úrovně):

Zkušební přístup:

Po přihlášení k systému PORADEX je uživateli nabízeno: prohlížet typové intenzity jednotlivých výrobních postupů, zadávat pro jednotlivé výrobní postupy své vlastní hodnoty variabilních nákladů, fixních nákladů, rozsah výrobního postupu, modifikovat tržní ceny,…
Tento přístup umožňuje snadnou a rychlou orientaci v ekonomice daného výrobního postupu pro zvolenou intenzitu.
Při zkušebním přístupu není možno ukládat zadaná data do vlastní databáze údajů (projektu).

Standardní přístup

Po přihlášení a registraci je uživateli nabízeno: vytvářet svůj vlastní model hospodaření podniku, zadávat své vlastní hodnoty variabilních nákladů a fixních nákladů, rozsah technologického postupu, reálnou realizační cenu produktů, provádět bilanci energie vyrobené v krmných plodinách a porovnávat ji s potřebami živočišné výroby, ukládat vlastní uživatelská data do databáze, která je přístupná pouze oprávněným uživatelům (projekt firmy), prohlížet a tisknout sestavy, které aplikace PORADEX nabízí v této úrovni.

Profesionální přístup

Po přihlášení a registraci je uživateli nabízeno: vytvářet vlastní model hospodaření podniku, zadávat vlastní hodnoty variabilních nákladů a fixních nákladů, rozsah technologického postupu, reálnou realizační cenu produktů, provádět podrobné přiřazení fixních nákladů jednotlivým výrobním odvětvím, podrobné přiřazení alternativních nákladů jednotlivým výrobním odvětvím, provádět bilanci energie vyrobené v krmných plodinách a porovnávat ji s potřebami živočišné výroby, stanovovat kritické body výroby (bod ukončení výroby, práh zisku I. a práh zisku II., provádět modelování a optimalizaci výroby, ukládat vlastní uživatelská data do databáze (vytváření projektů firmy), která je přístupná pouze oprávněným uživatelům, prohlížet a tisknout sestavy, které aplikace PORADEX nabízí v této úrovni.

Projekt podniku

je soubor výrobních postupů, které jsou realizovány v zemědělském podniku. Každý výrobní postup má definovány své výrobně-ekonomické parametry.
Na rozdíl od hodnocení úrovně jednoho jediného výrobního postupu, v projektu jsou výrobní postupy hodnoceny ve vzájemných vztazích, souvislostech a návaznostech mezi rostlinnou a živočišnou produkcí. Projekt může být postupně rozpracováván do několika stupňů, každý stav projektu tak může reprezentovat konkrétní alternativu pro rozhodování managementu firmy.
Na tvorbě projektu může pracovat několik odborníků, kteří mohou spolupracovat v rámci svých odborností a práv.

Výstupy aplikace:

PORADEX podporuje kvalitu řízení zemědělských podniků, je prostředkem k analýze výrobních odvětví, jejich struktury a rozsahu s ohledem na dosahovanou intenzitu (výnosnost, užitkovost) a jejich rentabilitu s cílem dosahování a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělského podniku.

Podrobnější informace poskytneme všem zájemcům.

Telefon:
466 988 634 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. - poradenské pracoviště Chvaletice
603 538 863 Ing. Jan Klapka, poradce
605 968 490 Ing. Pavel Vacek, poradce
573 317 141 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. - pracoviště Kroměříž